Lo clima

Nonasp  

és  

en  

una  

zona  

de  

transició  

entre  

les  

regions  

marítimes  

i  

les

terres  

interiors,  

seques  

i  

continentals.  

El  

caràcter  

muntanyós  

fa  

que  

les

condicions  

siguin  

molt  

variades.  

Té  

una

temperatura  

mitjana  

anual  

de  

15°C  

i  

un

període    

fred    

relativament    

llarg    

(del

novembre  

al  

febrer).  

Les  

temperatures  

d'estiu  

són  

freqüentment

sufocants i assoleixen mitjanes superiors als 25°C.

Durant   

els   

mesos   

de   

juliol   

i   

agost,   

se   

solen   

produir

temperatures   

que   

passen   

de   

40°C,   

producte   

d'una   

situació

atmosfèrica  

del  

sud  

que  

provoca  

l'arribada  

d'aire  

tropical  

del

Sàhara,  

molt  

càlid  

i  

sec,  

i  

que  

augmenta,  

per  

l'alta  

temperatura

i  

sequedat  

ambiental,  

el  

grau  

de  

perill  

d'incendi  

forestal.  

Tant  

el

període fred, amb una mitjana al voltant dels 5°C, com el càlid són llargs i relativament durs.

Les  

precipitacions,  

que  

se  

situen  

al  

voltant  

dels  

385  

mm  

anuals  

i  

els  

65  

mm  

durant  

els  

tres

mesos  

d'estiu,  

són  

de  

les  

més  

baixes  

de  

la  

regió  

a  

causa  

de  

les  

masses  

d'aire  

que  

arriben,  

que  

  

solen

ser   

seques   

i   

sense   

humitat   

per   

ser   

una   

zona

voltada   

de   

muntanyes   

que   

l'aillen   

dels   

vents

humits.  

És  

el  

relleu,  

per  

tant,  

el  

principal  

factor

organitzador  

del  

mapa  

de  

pluges.  

La  

carestia  

de

pluges,   

amb   

sequeres   

repetides,   

ha   

marcat   

el

ritme   

de   

vida   

i   

l'economia   

del   

nostre   

poble.El

règim   

pluviomètric,   

irregular   

i   

variable,   

amb

llarga   

sequera,   

anys   

de   

pluges   

escasses   

i,   

en

general,   

l'acumulació   

dels   

totals   

anuals   

en   

un

nombre   

reduït   

de   

dies   

amb   

pluges   

intenses,

empitjora  

encara  

més  

la  

relativa  

escassetat  

de  

pluja  

del  

nostre  

poble.  

Això  

no  

només  

té  

una  

gran

importància  

climàtica,  

sinó  

també  

agrícola,  

ja  

que  

marca  

la  

disponibilitat  

d'  

aigua  

al  

llarg  

de  

l'any,  

la

qual cosa fa que a la terra no li arribi la quantitat d'aigua necessària en cada moment.

El   període   de   possibles   gelades   és   bastant   llarg,   del   novembre   al   maig,   i   es   pot   arribar   a   deu   o més   graus   sota   zero.   Van   acompanyades   de   rosades.   Durant   la   meitat   freda   de   l'   any   (entre   el novembre   i   el   febrer),   es   formen   boires   en   les   depressions   i   les   valls   interiors.   Són   boires   nocturnes, que,   en   algunes   zones,   poden   persistir   alguns   dies   seguits.   Les   boires   denses   arriben   a   dipositar quantitats apreciables d'aigua. Si la temperatura baixa, es formen dipòsits de gel sobre la vegetació. La   neu   és   actualment   un   fenomen   poc   freqüent.   En   general,   quan   neva,   el   gruix   és   inferior normalment    a    un    pam    i    aguanta    pocs    dies    al    terra,    sense    causar    grans    problemes    en    les comunicacions. És   característica   la   presència   de   forts   vents   del   NO,   anomenats   cerç,   que   bufen   amb   més   força a   l'hivern   i   a   la   primavera,   i   sobrepassen   amb   facilitat   els   75   km/h.   S'ha   de   destacar   també   el   garbí, que és un vent humit procedent de llevant i del sud-est. El clima de Nonasp és, per tant, mediterrani de tendència una mica continental.
© Amics de Nonasp. 2020